KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASINA İLİŞKİN BİLGİLENDİRME

Coachokerman ailesi olarak kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizi kişisel verileri toplama, işleme, aktarma amacımız ve yöntemlerimiz ve buna bağlı olarak sizlerin Kanun’dan kaynaklanan haklarınızla ilgili bilgilendirmek isteriz.

  1. Kişisel verilerin toplanmasına ilişkin yöntemler

SATICI olarak, veri sorumlusu sıfatıyla, mevzuattan kaynaklanan yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde; markalarımızın hizmetlerinden faydalanabilmeniz, onayınız halinde kampanyalarımız hakkında sizleri bilgilendirmek, öneri ve şikayetlerinizi kayıt altına alabilmek, sizlere daha iyi hizmet standartları oluşturabilmek, butiğimizin ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla kişisel verilerinizi siz müşterilerimizin rızaları ve mevzuat hükümleri uyarınca sözlü, internet sitesi, sosyal medya mecraları ve benzeri vasıtalarla sözlü, yazılı ya da elektronik yöntemlerle toplamaktayız.

  1. Kişisel verilerin işlenmesi ve işleme amaçları

SATICI olarak, veri sorumlusu sıfatı yazılı iletişim kanallarımız, sosyal medya sayfalarımız, mobil iletişim kanalları ve/veya bunlarla sınırlı olmamak üzere her türlü kanallar aracılığı ile; onayınız dahilinde elde ettiğimiz kişisel ve/veya özel nitelikli kişisel verileriniz tamamen veya kısmen elde edilebilir, kaydedilebilir, saklanabilir, depolanabilir, değiştirilebilir, güncellenebilir, periyodik olarak kontrol edilebilir, yeniden düzenlenebilir, sınıflandırılabilir, işlendikleri amaç için gerekli olan ya da ilgili kanunda öngörülen süre kadar muhafaza edilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde butiğimizin birlikte çalıştığı özel-tüzel kişilerle ya da kanunen yükümlü olduğu kamu kurum ve kuruluşlarıyla ve/veya Türkiye’de veya yurt dışında mukim olan ilgili 3. kişi gerçek kişi/tüzel kişilerle paylaşılabilir/devredilebilir, kanuni ya da hizmete bağlı fiili gereklilikler halinde yurtdışına aktarılabilir. Ayrıca, taahhüt ettiğimiz hizmetleri sağlayabilmek ve verilen hizmetlerin kalite kontrolünü yapabilmek için anlaşmalı üçüncü kişilere kişisel veri aktarımı yapılmaktadır. Kişisel verileriniz şu amaçlarla kullanılmaktadır:

  1. a) Web sitesi üzerinden alışveriş yapanın/yaptıranın kimlik bilgilerini teyit etmek,

  1. b) İletişim için adres, telefon numarası ve diğer gerekli bilgileri kaydetmek,

  1. c) Ürün veya hizmet satışı sebebiyle fatura kesilmesi,

  1. d) Elektronik (internet/mobil vs.) veya kâğıt ortamında işleme dayanak olacak tüm kayıt ve belgeleri (fatura, satış belgesi vb.) düzenlemek,

  1. e) Mesafeli satış sözleşmesi ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında akdettiğimiz sözleşmeler uyarınca üstlenilen yükümlülükleri ifa etmek,

  1. f) Müşterilerimize daha iyi bir alışveriş deneyimini sağlamak, “müşterilerimizin ilgi alanlarını dikkate alarak” müşterilerimizin ilgilenebileceği ürünlerimiz hakkında müşterilerimize bilgi verebilmek, kampanyaları aktarmak,

  1. g) Müşteri memnuniyetini arttırmak, web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşterilerimizi tanıyabilmek ve müşteri çevresi analizinde kullanabilmek, çeşitli pazarlama ve reklam faaliyetlerinde kullanabilmek ve bu kapsamda anlaşmalı kuruluşlar aracılığıyla elektronik ortamda anketler düzenlemek,

  1. h) Anlaşmalı kurumlarımız ve çözüm ortaklarımız tarafından müşterilerimize öneri sunabilmek, hizmetlerimizle ilgili müşterilerimizi bilgilendirebilmek,

ı) Hizmetlerimiz ile ilgili müşteri şikayet ve önerilerini değerlendirebilmek,

  1. i) Yasal yükümlülüklerimizi yerine getirebilmek ve yürürlükteki mevzuattan doğan haklarımızı kullanabilmek,

  1. j) Dijital ortamda müşteriden alınan rıza ve izinlerin, ispat varakası olarak dijital iz ve kayıtlarını tutabilmek,

  1. k) Dolandırıcılık ve diğer yasa dışı faaliyetlerin önüne geçebilmek.

SATICI olarak ticari ve iş stratejilerinin belirlenmesi ve uygulanması gibi amaçlarla ve her halükârda 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili mevzuata uygun olarak kişisel verilerinizi işleyebileceğimizi bilginize sunarız. Kişisel verilerinizin, (telefon, adres, elektronik posta vb.), Vergi Usul Kanunu gereği faturaların üzerinde yer alması zorunludur. Bu nedenle, faturalar üzerinde T.C. kimlik numaranız, telefon numaranız, adresiniz, elektronik posta adresiniz yer aldığı zaman, Vergi Kanunu gereği yasal zorunluluk olmasından dolayı, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na herhangi bir aykırılık oluşmaz.

  1. Kişisel Verilerin Aktarılması

SATICI olarak söz konusu kişisel verilerinizi sadece; açık rızanıza istinaden (sözleşmeyi kabul ettiğinize dair butona bastığınızdan itibaren) veya Kanun’da belirtilen güvenlik ve gizlilik esasları çerçevesinde yeterli önlemler alınmak kaydıyla yurt içinde ve gerekli güvenlik önlemlerinin alınması kaydıyla yurt dışında, Şirket faaliyetlerinin yürütülmesi, veri sahipleri ile müşterilerimiz arasındaki iş ilişkisinin sağlanması ve/veya bu amaçla görüşmeler yapılması, hizmetler, fırsat ve olanaklar sunulması ve hizmet kalitesinin artırılması amacıyla; grup şirketlerimiz, iş ortaklarımız, faaliyetlerimizin gereği anlaşmalı olduğumuz ve hizmet sunduğumuz müşteriler, tedarikçiler, denetim şirketleri veya yasal bir zorunluluk gereği bu verileri talep etmeye yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları, bunlarla sınırlı olmamak üzere ilgili diğer otoriteler ile paylaşabilecektir. Kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiler, SATICI tarafından verilen talimatlara uymakla ve veri güvenliğinin sağlanması için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almakla yükümlüdür. Üçüncü kişilere veri aktarımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden SATICI sorumlu değildir.

  1. Kişisel Veri Sahibinin KVK Kanunu’nun (“Kanun”) 11. maddesinde Sayılan Hakları

SATICI ilgili kişilerin aşağıdaki taleplerine karşılık verecektir:

  1. a) SATICI’nın kendilerine ilişkin kişisel verileri işleyip işlemediğini ve hangi kişisel verileri işlediğini öğrenme,

  1. b) İşleme faaliyetinin amaçlarına ilişkin bilgi alma,

  1. c) SATICI’nın yurt içinde veya yurt dışında kişisel verileri aktardığı üçüncü kişileri bilme,

  1. d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,

  1. e) Kanun’a uygun olarak kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,

  1. f) Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi talebi halinde; yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,

  1. g) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

  1. h) Kişisel verilerinin birer kopyasını alma.

Görüş ve sorularınızla ilgili bizimle iletişime geçebilirsiniz.

Ünvanı: Coachokerman

Mail: info@coachokerman.com